Statut Koła

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1.Koło Starożytnicze Uniwersytetu Warszawskiego, zwane dalej „Kołem”, jest dobrowolnym, samorządnym, samodzielnym i trwałym zrzeszeniem działającym na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu Uniwersytetu Warszawskiego oraz niniejszego Statutu.
2.Siedzibą Koła jest Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

§ 2
Koło używa wyróżniającego je znaku graficznego. Wzór znaku znajduje się w załączniku do niniejszego Statutu. Nazwa oraz znak graficzny Koła są prawnie chronione.

§ 3
Koło prowadzi działalność w zakresie nauk o starożytności, w szczególności historii, archeologii, filologii klasycznej i filologii orientalnych, filozofii, historii sztuki oraz antropologii.

§ 4
Do celów Koła należy:
(1)umożliwianie rozwijania zainteresowań naukowych;
(2)wspieranie działalności naukowej członków;
(3)nawiązywanie kontaktu między studentami różnych dziedzin;
(4)propagowanie interdyscyplinarnego podejścia w badaniach nad starożytnością;
(5)rozwijanie i promowanie studenckiego ruchu naukowego na Uniwersytecie Warszawskim;
(6)działanie na rzecz samokształcenia studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

§ 5
Swe cele Koło realizuje w szczególności poprzez:
(1)organizowanie i współorganizowanie konferencji, wykładów, sympozjów i dyskusji;
(2)popieranie uczestnictwa w konferencjach, wykładach, sympozjach i dyskusjach;
(3)organizowanie i współorganizowanie wyjazdów naukowych i obozów;
(4)prezentację naukowej działalności Koła i jego członków w publikacjach;
(5)współpracę z organizacjami studenckimi, zwłaszcza tymi, których przedmiotem działalności jest historia i kultura starożytna, z innymi organizacjami naukowymi, społecznymi i kulturalnymi oraz z władzami publicznymi.


ROZDZIAŁ II
CZŁONKOSTWO

§ 6
1.Członkiem Koła może być student i doktorant Uniwersytetu Warszawskiego, akceptujący postanowienia niniejszego Statutu.
2.Współpracownikiem Koła może być osoba inna niż określona w ust. 1, w szczególności student i doktorant uniwersytetu innego niż Uniwersytet Warszawski, akceptująca postanowienia niniejszego Statutu.

§ 7
Nabycie członkostwa Koła następuje wskutek uchwały Zarządu w odpowiedzi na ustne zgłoszenie przedstawione na spotkaniu Koła lub pisemną deklarację złożoną poza spotkaniem.

§ 8
Członek Koła ma prawo do:
(1)czynnego i biernego prawa wyborczego do Zarządu;
(2)udziału w pracach Koła, korzystania ze wszystkich urządzeń i obiektów Koła oraz stwarzanych przez Koło możliwości;
(3)zgłaszania i prowadzenia projektów we współpracy z członkami Koła;
(4)zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Koła;
(5)informacji o działalności Koła;
(6)używania znaków Koła, a także reprezentowania Koła we wszelkich przedsięwzięciach i spotkaniach o charakterze niekolidującym z celami i sposobem działania Koła.

§ 9
Do obowiązków członków należy:
(1)aktywne uczestnictwo w pracach i realizacji celów Koła;
(2)godne reprezentowanie Koła i dbanie o jego dobro;
(3)przestrzeganie Statutu Koła i stosowanie się do uchwał Zarządu;
(4)regularne opłacanie składek członkowskich, o ile takie zostałyby uchwalone.

§ 10
Utrata członkowska następuje na skutek:
(1)oświadczenia woli wystąpienia z Koła, podanego przez członka do wiadomości Zarządu;
(2)skreślenia członka z listy studentów Uniwersytetu Warszawskiego;
(3)zgonu członka;
(4)pozbawienia członkostwa.

§ 11
1.Na początku danego roku kalendarzowego Zarząd przeprowadza weryfikację listy członków Koła. Weryfikacja przeprowadzana jest na podstawie aktywności członków Koła w pracach i przedsięwzięciach Koła w roku akademickim poprzedzającym przeprowadzenie weryfikacji.
2.Zarząd pozbawia członkostwa w wypadku stwierdzenia rocznego nieuczestnictwa w pracach i przedsięwzięciach Koła. Pozbawienie członkostwa następuje w drodze uchwały Zarządu, ze skutkiem na ostatni dzień roku akademickiego poprzedzającego weryfikację listy członków Koła.

§ 12
Zarząd pozbawia członkostwa w wypadku stwierdzenia prowadzenia przez członka Koła działalności na szkodę Koła lub rażąco sprzecznej ze Statutem Koła. Pozbawienie członkostwa następuje w drodze uchwały Zarządu, ze skutkiem natychmiastowym.

§ 13
Od uchwały Zarządu o pozbawieniu członkostwa służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

§ 14
Współpracownik Koła ma prawo do udziału w pracach i przedsięwzięciach Koła oraz do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.


ROZDZIAŁ III
WŁADZE

§ 15
Organami Koła są Walne Zgromadzenie i Zarząd.

§ 16
1.Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Koła.
2.W skład Walnego Zgromadzenia wchodzą wszyscy członkowie Koła.

§ 17
Walne Zgromadzenia:
(1)uchwala Statut Koła i dokonuje zmian w Statucie Koła;
(2)wybiera i odwołuje Zarząd;
(3)rozpatruje sprawozdania z działalności Zarządu;
(4)podejmuje decyzje o rozwiązaniu Koła;
(5)uchwala regulaminy dodatkowe;
(6)uchwala składkę członkowską i oznacza jej wysokość;
(7)rozpatruje inne sprawy wniesione przez członków Koła.

§ 18
1.Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Przewodniczącego Zarządu co najmniej raz w roku oraz na wniosek Zarządu lub co najmniej 5 członków Koła.
2.Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący Zarządu.
3.Informację o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Zarządu podaje do wiadomości członków Koła najpóźniej na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia.

§ 19
Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w drodze uchwały, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Koła, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.

§ 20
Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w głosowaniu jawnym. Walne Zgromadzenie może uchwalić przeprowadzenie głosowania tajnego.

§ 21
Do Zarządu należą sprawy Koła niezastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia, w szczególności:
(1)prowadzenie bieżącej działalności Koła;
(2)uchwalanie programu działalności Koła;
(3)złożenie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z rocznej działalności Koła;
(4)powoływanie koordynatorów projektów;
(5)sprawy z zakresu członkostwa Koła.

§ 22
1.Zarząd składa się z Przewodniczącego Zarządu oraz członków Zarządu.
2.Członkowie Zarządu dzielą między siebie funkcje skarbnika, sekretarza i pełnomocnika ds. naukowych.
3.Zarząd może na wniosek Przewodniczącego Zarządu powoływać spośród członków Zarządu zastępcę Przewodniczącego Zarządu.
4.Zarząd określa organizację i tryb swojej pracy.

§ 23
1.Zarząd wybierany jest na roczną kadencję.
2.Kadencja Zarządu rozpoczyna się w pierwszym dniu roku akademickiego następującego po wyborze Zarządu.

§ 24
Wybory Zarządu zarządza Przewodniczący Zarządu na dzień przypadający nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem letniej sesji egzaminacyjnej.

§ 25
Wyboru Zarządu dokonuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów.

§ 26
1.Przewodniczący Zarządu:
(1)reprezentuje Koło;
(2)kieruje pracami Zarządu;
(3)koordynuje pracę członków Zarządu i sprawuje nad nimi nadzór;
(4)corocznie składa Rektorowi sprawozdanie z działalności Koła wraz z aktualnym wykazem członków Koła;
(5)przedkłada Rektorowi wszelkie zmiany w Statucie Koła i we władzach Koła.
2.Przewodniczący Zarządu samodzielnie podejmuje decyzje w imieniu Zarządu, gdy ten nie może się zebrać. Decyzje te podlegają jak najszybszemu zatwierdzeniu przez Zarząd.

§ 27
1.Zastępca Przewodniczącego Zarządu zastępuje Przewodniczącego Zarządu we wszystkich jego uprawnieniach według decyzji Zarządu bądź Przewodniczącego Zarządu.
2.W szczególnych sytuacjach Zastępca Przewodniczącego Zarządu ma prawo do samodzielnego podjęcia decyzji o zastąpieniu Przewodniczącego Zarządu.

§ 28
1.Skarbnik prowadzi działalność finansową Koła, w szczególności:
(1)zbiera składki członkowskie, jeśli je uchwalono;
(2)prowadzi rozliczenia finansowe Koła;
(3)udziela środków koordynatorom projektów;
(4)poszukuje źródeł finansowania działalności Koła.
2.Skarbnik corocznie przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie ze swej działalności.

§ 29
Do sekretarza należy czuwanie nad organizacyjną stroną działalności Koła, w szczególności sporządzanie sprawozdań i raportów, prowadzenie dokumentacji Koła, informowanie członków Koła o działalności Koła oraz przygotowanie weryfikacji listy członków Koła.

§ 30
Pełnomocnik ds. naukowych utrzymuje kontakt Zarządu z opiekunem naukowym Koła oraz organizuje bieżącą naukową działalność Koła.


ROZDZIAŁ IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31
Uchwałę o zmianie Statutu Koła podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu lub co najmniej jednej piątej członków Koła, bezwzględną większością głosów.

§ 32
Uchwałę o rozwiązaniu Koła podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu lub co najmniej 5 członków Koła, większością dwóch trzecich głosów.

§ 33
W sprawach niniejszym Statutem nieuregulowanych zastosowanie mają uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 34
Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

17.06.2018 // ks.mish.uw.edu.pl