zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Bibliografia

Omówienie spotkania | | | Bibliografia

Adam Gend?wi??

Bibliografia spotkania Ko?a Staro?ytniczego dn. 18 II 2005 nt.:

Spo?eczne wytwarzanie przestrzeni w staro?ytnych miastach greckich

Arystoteles (2004), Polityka, przek?. Ludwik Piotrowicz, Warszawa: PWN

Ba?ka Augustyn (2002), Spo?eczna psychologia ?rodowiskowa, Warszawa: Scholar

Benevolo Leonardo (1995), Miasto w dziejach Europy, Warszawa: Wydawnictwo Kr?g, Oficyna Wydawnicza Volumen

Brown F. E. (1967), New soundings in the Regia: the evidence for the Early Republic, [w:] Les origines de la Republique Romaine, Entretiens sur l'antiquite classique t. XIII

Delfante Charles (1997), Grande histoire de la ville, Paris: Armand Colin

Eco Umberto (1972), Pejza? semiotyczny, Warszawa: PIW

Hall Edward T. (1987), Ukryty wymiar, Warszawa: PIW

Ja?owiecki Bohdan (1972), Miasto i spo?eczne procesy urbanizacji. Problemy, teorie, metody, Warszawa - Kraków: PWN

Ja?owiecki Bohdan (1982), Miasto jako przedmiot bada? semiologii, [w:] B. Ja?owiecki (red.), Górno?l?skie Studia Socjologiczne, t. 15, Katowice: ?l?ski Instytut Naukowy

Ja?owiecki Bohdan (1988), Spo?eczne wytwarzanie przestrzeni, Warszawa: Ksi??ka i Wiedza

Ja?owiecki Bohdan, Szczepa?ski Marek (2001), Miasto i przestrze? w perspektywie socjologicznej, Warszawa: Scholar

J?drzejczak Dobies?aw (red.), (2003), Humanistyczne oblicze miasta, Warszawa: WUW

Lisowski Andrzej (2003), Koncepcje przestrzeni w geografii cz?owieka, Warszawa: Wydzia? Geografii i Studiów Regionalnych

Mumford Lewis (1964), La Cité. A travers l'histoire, Paris: Éditions du Seuil

Parnicki-Pude?ko Stefan (1985), Architektura staro?ytnej Grecji, Warszawa: Arkady

Pevsner Nicolas (1979), Historia architektury europejskiej, Warszawa: Arkady

Sawczuk Helena (1991), Historia budowy miast, Bia?ystok: Politechnika Bia?ostocka

Sennett Richard (1996), Cia?o i kamie?. Cz?owiek i miasto w cywilizacji zachodu, Gda?sk: Marabut

The man and the city. Spaces. Forms. Meanings. International Congress on Spatial Semiotics (1995), Moskwa - Sankt Petersburg: NIIP Gradostroitielstwa, International Association for the Semiotics of Space

Toporow W?adimir (2000), Miasto i mit, Warszawa: S?owo/Obraz/Terytoria

Vidal-Naquet Pierre (2003), Czarny ?owca. Formy my?li i formy ?ycia spo?ecznego w ?wiecie greckim, Warszawa: Prószy?ski i spó?ka

Vernant Jean-Pierre (1996), Espace et organisation politique en Grece ancienne [w:] Mythe et pensée chez les Grecs. Études de psychologie historique, Paris: Éditions La Découverte

Wallis Aleksander (1979), Informacja i gwar. O miejskim centrum, Warszawa: PIW

Wallis Aleksander (1990), Socjologia przestrzeni, Warszawa: Niezale?na Oficyna Wydawnicza

W?sowicz Aleksandra (1982), Zagospodarowanie przestrzenne antycznych miast greckich, Wroc?aw: Ossolineum

Wódz Jacek (red.) (1989), Przestrze? znacz?ca. Studia socjologiczne, Katowice: ?l?ski Instytut Naukowy

Yi-Fu Tuan (1977), Przestrze? i miejsce, Warszawa: PIW
drukuj PDF